Gordon G. Chang

Gordon G. Chang

 
Tác giả Gordon G. Chang là thành viên cao cấp xuất sắc tại Viện Gatestone, thành viên Ban cố vấn của viện này và là tác giả của cuốn “The Coming Collapse of China” (Sự sụp đổ đang đến gần của Trung Quốc).