James L. Doti

James L. Doti

 
Tiến sĩ James L. Doti là Chủ tịch danh dự và Giáo sư Kinh tế tại Đại học Chapman. Ông nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Chicago và là thành viên của Quỹ Khoa học Quốc gia. Ông gia nhập Đại học Chapman vào năm 1974 và thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế A. Gary Anderson của trường vào năm 1978.