'Tôi đã phải đứng yên nhìn bệnh nhân chết'
COVID-19: ‘Vỡ tan’ những ‘ảo vọng'