Lợi ích tinh thần của lao động thể chất
Siêu thoát sinh tử, chết rồi phục sinh
Hóa ra đây là 'tính cách ung thư'