Trên đầu Thánh nhân mọc sừng?
Thư pháp: Thư phẩm và nhân phẩm