Vở diễn Shen Yun: “Thuyền cỏ mượn tên”
Dương Chí bán đao
Tế Công cướp dâu
Chẻ núi cứu mẹ
Điêu Thuyền