Thơ: BÂY GIỜ TÔI ĐÃ BIẾT

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 11:29, 28/08/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi làm một người tốt; Nhìn ra được Chính - Tà. Phân biệt được Thiện - Ác; Đại nạn nào cũng qua!

Xưa hiểu về Thần Phật
Tôi vốn dĩ lơ mơ
Bởi chưng Vô Thần luận
Che mắt đến bây giờ

Cùng với thuyết Tiến hóa
Đều là phủ nhận Thần
Con người đâu có biết
Hiểm họa đang đến gần

Con người xa lánh Phật
Đâu còn biết yêu thương
Bị ma quỷ xúi giục
Bị ma quỷ dẫn đường…

Khi Thành -Trụ - Hoại - Diệt
Đã đến bước cuối cùng
Không có Thần bảo hộ
Sao thoát khỏi diệt vong?

Bây giờ tôi đã biết
Thần từ bi với người
Vào thời điểm then chốt
Ban chiếc thang lên Trời

Chiếc thang để lên Trời
Là Pháp Luân Đại Pháp
Nếu không thể chân tu
Cũng biết làm người tốt

Khi làm một người tốt
Nhìn ra được Chính - Tà
Phân biệt được Thiện - Ác
Đại nạn nào cũng qua!

Bây giờ tôi đã biết
Con người đến phàm trần
Với mục đích duy nhất
Là phản bổn quy chân

Bây giờ tôi đã ngộ
Tam giới chín tầng Trời (*)
Sinh mệnh ngoài Tam giới
Đều không phải luân hồi

II

Sinh mệnh không luân hồi
Chẳng hề có chấp trước
Chẳng hề biết khổ đau
Một ngày bằng mười kiếp

Những gì là chấp trước?
Chấp trước là buồn vui
Chấp trước là yêu ghét …
Thứ ràng buộc trong đời

Người bỏ hết chấp trước
Tâm ấy ắt nhẹ thênh
Nếu thân "tịnh bạch thể”
Sẽ ra khỏi “ngũ hành”

Gốc của mọi chấp trước
Ấy là Danh - Lợi -Tình
Bỏ được nó không dễ
Bỏ hết, tu sẽ thành

Danh là gì ấy nhỉ?
Là thích được dương oai
Là thích được trọng vọng
Là thích được khoe tài

Lợi là gì ấy nhỉ?
Là muốn nhiều bạc tiền
Là muốn nhiều nhà cửa
Giàu rồi muốn giàu thêm

Tình là gì ấy nhỉ?
Là khát vọng yêu đương
Là con đàn cháu đống
Nhiều bạn bè muôn phương

Coi nhẹ ba thứ ấy
Là hết bệnh khỏe người
Không còn ba thứ ấy
Vĩnh viễn không luân hồi

Là đệ tử Đại Pháp
Thấu triệt lẽ nhân sinh
Đã vơi bao chấp trước
Đã nhẹ danh - lợi - tình!

Khởi 19.8.2021
Hoàn thành 26.8.2021

Đoàn Thị Lam Luyến

(*) Chín tầng Trời: Tam giới mà Đạo gia giảng gồm có 9 tầng Trời, còn Phật gia giảng có 33 tầng Trời, đều là Tam giới, mà cách chia tầng khác nhau mà thôi.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: BÂY GIỜ TÔI ĐÃ BIẾT