Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Khâu Ni (1)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Giặc muốn cướp người nương cửa Phật, nghĩa khí bí mật tụ nghĩa binh. Dẫn quân trợ Vua đuổi Tô Định, tan giặc bình yên trở về Trời. (Hoàng Mai)

Cửa Phật nương mình, tụ nghĩa binh
Đến thời cơ đạp đổ Luy thành (2)
Tướng quân oanh liệt nhà Trưng ấy (3)
Chói lọi tên vàng trong sử xanh.

08.2021

Đông Quan
____________
(1) Khâu Ni là tướng của Trưng Vương, còn có tên là Nàng A, quê ở Nhật Chiêu (ngày nay là Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Thấy nàng có nhan sắc nên bọn tay sai giặc Hán định bắt Nàng A dâng nạp cho quan đô hộ. Nàng phải trốn vào chùa Huyền Cố lánh nạn, mang đạo hiệu là Ni cô Khâu Ni.
(2) Nàng bí mật tập hợp những người giàu lòng yêu nước và quyết tâm giết giặc để sẵn
sàng chờ cơ hội vùng lên
(3) Được tin Hai Bà Trưng ráo riết chuẩn bị lực lượng cho một cuộc khởi nghĩa lớn, Khâu Ni lập tức đem toàn bộ lực lượng của mình về ra mắt Hai Bà. Hai Bà Trưng rất vui mừng,
liền phong cho Khâu Ni làm Tả tướng. Và chính Tả tướng Khâu Ni là một trong những
vị tướng có công rất lớn trong trận đánh quyết định vào thành Luy Lâu (Thuận Thành,
tỉnh Bắc Ninh), khiến cho tướng giặc là Tô Định bị đại bại, phải vất bỏ ấn tín, cạo hết râu
tóc, tháo chạy về Trung Quốc. Nhờ công lao này, nàng được Trưng Nữ Vương phong
làm Khâu Ni Công chúa và cho được cai quản vùng đất nay tương ứng với Yên Lạc
(Vĩnh Phúc). Nhưng sau ngày đại thắng chưa được bao lâu thì Khâu Ni Công chúa đã
lâm bệnh rồi qua đời.
Để khắc ghi công trạng và ân đức của Khâu Ni Công chúa, nhân dân ở nhiều địa
phương nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đã lập đền thờ Bà.

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Khâu Ni (1)