Thơ: THẠCH SÙNG 

Bình luận Lan Hoàng Miên • 15:14, 22/08/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thạch Sùng; Giá mày chẳng bị mê hoặc; Chắc đã nhận thấy; Danh lợi nơi thế gian này khác chi cạm bẫy; Tham ác tàn độc ắt bị quả báo.

Thạch Sùng
Mày ngụ nơi nao
Ngày nào ta cũng nghe tiếng tặc lưỡi
Tiếc... Tiếc!... 

Mày tiếc gì cơ chứ
Biệt thự nhà lầu dẫu to đẹp
Chẳng thể mang theo
Bạc tiền vàng ngọc nhiều rất nhiều
Cũng phải bỏ lại
Vợ đẹp con khôn giờ chẳng nhận ra
Dẫu mày có cố tặc đến đứt lưỡi. 

Thạch Sùng
Giá mày chẳng bị mê hoặc
Chắc đã nhận thấy
Danh lợi nơi thế gian này khác chi cạm bẫy
Tham ác tàn độc ắt bị quả báo
Đời người thoắt đã hư không
Chỉ có tu tâm tích đức hành thiện
Mới mong về được cõi Trời. 

Thạch Sùng nếu có trở lại
Hãy ngộ. 

Lan Hoàng Miên

 BÀI CHỌN LỌC

Thơ: THẠCH SÙNG