Thơ: Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục) (1)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Triệu Quang Phục (趙光復) là tên húy của Triệu Việt Vương, vua nước Vạn Xuân, trị vì từ năm 548 đến năm 571. Ông có công kế tục Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân.

Bền bỉ năm năm một chiến trường
Anh hùng nào khác Dạ Trạch Vương (2)
Cự bọn Bá Tiên lùi giặc Bắc
Diệt lũ Dương Sàn dứt ngụy Lương
Long Uyên đô hội bền thành lũy
Vạn Xuân đất nước vững biên cương
Phật Tử làm sao mà cướp nước (3)
Nếu biết nghe lời nhị họ Trương (4)

07.2015

Đông Quan
___________
(1) Triệu Quang Phục (趙光復) là tên húy của Triệu Việt Vương, vua nước Vạn Xuân, trị vì từ năm 548 đến năm 571. Ông có công kế tục Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân.
Năm 545, tháng 5, nhà Lương cho Dương Phiêu (hay Dương Thiệu) làm Thứ sử Giao Châu, Trần Bá Tiên làm tư mã, đem quân xâm lấn, lại sai Thứ sử Định Châu là Tiêu Bột hội quân với Dương Phiêu.Trần Bá Tiên đem quân đi trước. Khi quân của Bá Tiên đến Giao Châu, Lý Nam Đế đem quân ra chống cự, bị thua trận ở Chu Diên và ở cửa sông Tô Lịch, các tướng Tinh Thiều, Phạm Tu tử trận. Ông chạy về thành
Gia Ninh (Phong Châu cũ , quân Lương đuổi theo vây đánh. Sau khi thua trận tại hồ Điển Triệt, Lý Nam Đế phải lui về động Khuất Lão, ông ủy thác cho con Thái phó Triệu Túc là Tả tướng Triệu Quang Phục trông coi việc nước, điều quân đi đánh Bá Tiên.
(2) Năm 547, tháng Giêng, Triệu Quang Phục lui về giữ đầm Dạ Trạch, dùng chiến thuật đánh du kích chống quân Lương, người trong nước gọi ông là Dạ Trạch Vương. Năm 550, Trần Bá Tiên mưu tính cầm cự lâu ngày, nhưng lúc nhà Lương có loạn Hầu Cảnh, gọi Trần Bá Tiên về và ủy thác cho phó tướng là Dương Sàn ở lại. Triệu Quang Phục tung quân ra đánh. Dương Sàn chống cự bị thua và chết trận. Quân Lương tan vỡ chạy về bắc. Thắng trận, ông lên làm vua nước Vạn Xuân, xưng là Triệu Việt Vương, đóng đô ở thành Long Uyên (sau này đổi thành Long Biên).
(3) Lý Phật Tử là cháu họ của Lý Nam Đế. Triệu Việt Vương chia một phần đất nước cho Lý Phật Tử. Sau này ông bị Lý Phật Tử đánh úp và thua trận, và triều đại Triệu Việt Vương kết thúc.
(4) Trương Hống và Trương Hát, hai vị tướng đã can Triệu Việt Vương đừng gả con gái là Cảo Nương cho Nhã Lang con trai của Lý Phật Tử để tránh hậu họa. Triệu Việt Vương đã không nghe họ và hậu quả là mất nước về tay Lý Phật Tử.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục) (1)