Trần Nhật Duật: Từ nghệ thuật xử thế đến sự nghiệp viên mãn

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Nếu nó giáo giở với ta thì triều đình còn có vương khác đến” (Trần Nhật Duật)

Trần Nhật Duật (chữ Hán: 陳日燏, 1255 – 1330) tước hiệu Chiêu Văn đại vương (昭文大王). Ông là con trai thứ sáu của Trần Thái Tông và là một danh tướng nhà Trần. Ông là một trong những vị tướng kiệt xuất nhất cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai và thứ ba, đặc biệt là chiến thắng Hàm Tử, công lao hiển hách không thua kém Trần Quốc Tuấn hay Trần Quang Khải.

Đồng tử giáng trần, hộ quốc chiêu văn

Trần Nhật Duật là một vị đại tướng đa tài hiếm thấy trong sử Việt, ông thông thạo nhiều ngoại ngữ, võ công binh pháp cao cường mà ca nhạc thi họa không gì không tinh thông. Vì trí tuệ to lớn như thế, nên tương truyền rằng ông chính là do người trời giáng sinh chứ chẳng phải người phàm. Sách “Đại Việt Sử ký toàn thư” chép như sau:

“Đạo sĩ cung Thái Thanh tên là Thậm cầu tự cho vua. Đọc sớ xong tâu với vua: “Thượng đế đã y lời sớ tấu, sắp sai Chiêu Văn đồng tử giáng sinh, ở trần thế bốn kỷ”. Thế rồi hậu cung có mang. Sau quả nhiên sinh con trai, hai cánh tay có chữ “Chiêu Văn đồng tử” (昭文童子)  nét chữ rất rõ, vì thế đặt hiệu là Chiêu Văn (tức là Nhật Duật). Lớn lên, nét chữ mới mất đi”.

Ta cũng có thể thấy rõ trong tước hiệu của ông về sứ mệnh cũng như tài năng vốn đã được Thiên thượng định trước.

Chữ Chiêu 昭 gồm có bộ Nhật 日, chữ Đao 刀 và chữ Khẩu 口 ghép lại. Nhật mang ý nghĩa sáng sủa thông minh, còn có ý là trí huệ lớn, thuộc về Trời. Vậy chữ Chiêu này thể hiện cho việc ông mang trí tuệ lớn do trời phú cả về võ (chữ Đao) và ngoại ngữ (chữ Khẩu – cái miệng), vì rõ ràng lợi thế ngoại ngữ của ông là điều chưa từng thấy ở triều Trần. Ngoài ra, ông sẽ lại nổi danh về văn hóa văn chương do hiệu Chiêu Văn, nghĩa là làm sáng tỏ văn hóa, tài năng của ông ngoài võ công binh pháp ra thì văn chương âm nhạc cũng là đệ nhất ở nước Nam thời đó vậy.

Trong sử còn ghi ông nổi tiếng là người hiểu nhiều biết rộng, rất tôn sùng Đạo giáo, thâm sâu kinh điển Đạo gia. Nếu chẳng phải căn duyên từ xưa khi còn là Chiêu Văn đồng tử trên trời, thì làm sao ông lại nghiên cứu Đạo gia kinh điển làm gì khi Phật giáo đang là quốc giáo vào thời Trần?

“Ông lại thiệp liệp sử sách, rất hâm mộ huyền giáo, thông hiểu xung điển, nổi tiếng đương thời là người uyên bác. Hồi Thượng hoàng còn nhỏ, bị ốm, từng sai ông làm phù phép trấn áp cho yên. Ông mặc áo lông đội mũ, trông như đạo sĩ.” (Đại Việt sử ký toàn thư)

Có thể coi ông là một cao nhân đắc Đạo cũng chính vì ông tôn sùng Đạo giáo, thâm sâu kinh điển, và vì cách hành xử cũng như cách sống của ông có thể coi là mẫu mực cho các vị đại thần nắm trọng quyền muôn đời sau.

“So với Quách Tử Nghi tột cùng xa xỉ mà không ai chê, ông (tức Nhật Duật) cũng gần được như thế”. (Đại Việt Sử ký toàn thư)

Trần Nhật Duật là một vị đại tướng đa tài hiếm thấy trong sử Việt 1
Trong sử còn ghi ông nổi tiếng là người hiểu nhiều biết rộng, rất tôn sùng Đạo giáo, thâm sâu kinh điển Đạo gia. (Ảnh họa sĩ ML/ETviet.com)

Binh pháp nhân nghĩa, thu phục lòng người của Trần Nhật Duật

Không chỉ giỏi về văn hóa nghệ thuật và ngoại ngữ, Trần Nhật Duật còn là một danh tướng có khả năng trấn giữ và có tài dùng binh rất xuất sắc.

Nhưng ông không phải là một danh tướng bình thường, mà là một vị đại tướng cầm quân bằng trí tuệ uyên thâm và đầy mưu lược. Kiến thức về văn hóa ngoại ngữ của ông đã giúp cho ông trở thành một trong những vị tướng tài danh giá nhất thời nhà Trần.

Binh nghiệp của ông chỉ có thể dùng 2 chữ “hoàn hảo” để nhận định, tiến thì lập đại công với tổn thất thấp nhất, lui thì giữ vững lãnh thổ, vỗ yên dân chúng, trong quân thì hòa hoãn thanh bình, quả là bậc nhân tướng và trí tướng của mọi thời.

Binh pháp có câu “Thượng binh phạt mưu” nghĩa là dùng quân thì quan trọng mưu trí vì mưu trí có thể đem đến thắng lợi mà ít tổn thất và hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên người viết lại cho rằng đó cũng không phải là trình độ cao nhất của binh gia. Binh pháp cao nhất có lẽ phải nói đến “tín nghĩa” và “trí dũng”, người làm tướng chỉ cần tu dưỡng bản thân sao cho đạt được 2 chữ đó thì có thể “không đánh mà thắng”, có thể dùng đức mà quy phục kẻ thù vậy. Trần Nhật Duật chính là một vị tướng như thế.

“Canh Thìn, [Thiệu Bảo] năm thứ 2 [1280], (Nguyên Chí Nguyên năm thứ 17).
Trịnh Giác Mật ở đạo Đà Giang làm phản.
Vua sai Chiêu Văn Vương Nhật Duật đi dụ hàng. Bấy giờ, Nhật Duật coi đạo Đà Giang, ngầm đem quân thuộc hạ đến. Trịnh Giác Mật sai người đến quân doanh, bày tỏ lòng thành: "Mật không dám trái mệnh. Nếu ân chúa một mình một ngựa đến thì Mật xin hàng".


Nhật Duật nhận lời, chỉ đem 5, 6 tiểu đồng cùng đi. Quân sĩ ngăn lại, Nhật Duật nói:
"Nếu nó giáo giở với ta thì triều đình còn có vương khác đến".

Khi tới trại, người Man dàn vây mấy chục lớp và đều cầm đao thương chĩa vào phía trong. Nhật Duật đi thẳng vào, trèo lên trại. Mật mời ông ngồi. Nhật Duật thạo biết tiếng nói và am hiểu phong tục của nhiều nước, cùng ăn bốc, uống bằng mũi với Mật. Người Man thích lắm. Khi Nhật Duật trở về, Mật đem gia thuộc đến doanh trại đầu hàng. Mọi người đều vui lòng kính phục vì không mất một mũi tên mà bình được Đà Giang. Đến khi về kinh sư, [Nhật Duật ] đem Mật và vợ con hắn vào chầu, vua rất khen ngợi ông. Sau đó, vua cho Mật về nhà, giữ con hắn ở lại kinh đô. Nhật Duật mến nuôi hết lòng, xin triều đình ban tước thượng phẩm và cho vào trông ao cá, sau cũng cho về nhà.” (Đại Việt sử ký toàn thư)

Ông còn dùng khả năng ngoại ngữ và tài thu phục nhân tâm để đưa một đạo quân Tống đầu hàng ra chiến trường giết giặc lập công, góp phần chủ đạo trong chiến thắng Hàm Tử quan.

“Quan quân giao chiến với quân Nguyên ở Hàm Tử Quan. Các quân đều có mặt. Riêng quân của Chiêu Văn Vương Nhật Duật có cả người Tống, mặc quần áo Tống, cầm cung tên chiến đấu. Thượng hoàng sợ các quân có thể không phân biệt được, sai người dụ rằng: "Đó là quân Thát của Chiêu Văn đấy, phải nhận kỹ chúng.

Vì người Tống và người Thát, tiếng nói và y phục giống nhau. Quân Nguyên trông thấy [quân Tống] đều rất kinh hãi, bảo nhau là người Tống sang giúp, vì thế thua chạy. Trước kia, nhà Tống mất, nhiều người Tống theo ta, Nhật Duật thu nạp họ, có Triệu Trung làm gia tướng. Cho nên chiến công đánh bại giặc Nguyên, Nhật Duật lập được nhiều hơn cả." (Đại Việt sử ký toàn thư)BÀI CHỌN LỌC

Trần Nhật Duật: Từ nghệ thuật xử thế đến sự nghiệp viên mãn