Lời thề độc để lại những hậu quả gì? 
Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P-5)