Câu chuyện nhân quả: Hai trăm lượng bạc, hai mươi lượng bạc

Thế gian chỉ có Trời định là tài tình.Thiện ác phân minh chẳng thể khinh khi.
0zkywuCKGKI