Khán giả EpochTimes & NTD cảm ngộ bài viết "VÌ SAO CÓ NHÂN LOẠI"

https://www.youtube.com/watch?v=IZ_WWGXf6Nw&t=1s
IZ_WWGXf6Nw