3 trường hợp nhà ở được miễn giấy phép xây dựng từ năm 2021

Giúp NTDVN sửa lỗi

Luật Xây dựng sửa đổi 2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, quy định về miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2021, khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật Xây dựng sửa đổi 2020) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì quy định về 3 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thể hiện ở khoản 30 Điều 1 như sau:

  1. Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  3. Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng.
Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, quy định về miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. (Ảnh minh họa)

Một điểm cần lưu ý, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng nhà ở có sự thay đổi từ ngày 01/01/2021 theo hướng nhiều nơi tại nông thôn phải có giấy phép xây dựng khi khởi công.

Ngoài ra, theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020, từ ngày 1/1/2021, khu vực nhà ở phải có giấy phép xây dựng sẽ có 4 trường hợp.

  1. Nhà ở riêng lẻ tại đô thị, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  3. Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.
  4. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô trên 07 tầng.

Việt Nam Chính trị

3 trường hợp nhà ở được miễn giấy phép xây dựng từ năm 2021