Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức lại 3 Vụ vì hiệu suất công việc rất thấp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ Nội vụ Việt Nam đề xuất sáp nhập, tổ chức lại 3 Vụ có khối lượng công việc đạt tỷ lệ rất thấp: tính trung bình mỗi công chức chỉ trình cấp trên 0,7 - 1,5 văn bản/tháng.

Bộ Tư pháp Việt Nam đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ (thay thế cho Nghị định số 34/2017 của Chính phủ).

Theo dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ chuẩn bị, cơ cấu tổ chức của Bộ này dự kiến sẽ còn 20 đầu mối đơn vị (gồm 16 tổ chức hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ) - giảm đi 3 đơn vị (gồm 2 Vụ và một đơn vị sự nghiệp công lập).

Các đơn vị dự kiến cắt giảm và sắp xếp lại là: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp. Bộ Nội vụ đã xây dựng đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia.

Theo dự thảo, việc cắt giảm các Vụ này, ngoài căn cứ pháp lý, còn xuất phát từ tình hình thực tiễn do việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, dẫn đến biên chế quá nhiều so với khối lượng công việc phải xử lý.

Cụ thể, trong năm 2021, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (15 người) chỉ tham mưu, trình lãnh đạo Bộ Nội vụ ký 128 văn bản; chiếm 2,01% số lượng văn bản lãnh đạo Bộ Nội vụ ký trong năm (11 văn bản/tháng) - tức trung bình mỗi người chỉ trình lãnh đạo Bộ 0,7 văn bản/tháng (trừ nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nghị định của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, còn lại các nội dung trình khác đơn giản, không phức tạp).

Vụ Công tác thanh niên (9 người) có đặc thù quản lý nhà nước về thanh niên chủ yếu là lồng ghép chính sách đối với thanh niên trong các văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong các thời kỳ.

Trong cả năm 2021, Vụ Công tác thanh niên chỉ tham mưu, trình lãnh đạo Bộ Nội vụ ký 85 văn bản; chiếm 1,34% số lượng văn bản lãnh đạo Bộ Nội vụ ký trong năm (7 văn bản/tháng) - tức trung bình mỗi người chỉ trình 0,8 văn bản/tháng.

Vụ Tổng hợp (10 người) tham mưu, trình lãnh đạo Bộ Nội vụ ký 180 văn bản (bao gồm cả các văn bản hành chính thông thường, do đến tháng 10/2021 mới có Vụ trưởng); chiếm 2,83% văn bản do lãnh đạo Bộ ký (15 văn bản/tháng) - tức trung bình mỗi người trình 1,5 văn bản/tháng.

Theo thống kê, trong năm 2021, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã ký 6.354 văn bản.

Tổng số văn bản cả 3 vụ (Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Vụ Công tác thanh niên và Vụ Tổng hợp) trong cả năm 2021 trình lãnh đạo Bộ ký là 393 văn bản (chiếm 6,18% tổng số). Như vậy, số lượng văn bản xử lý quá ít so với số biên chế công chức được giao.

Nguyễn Hà

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức lại 3 Vụ vì hiệu suất công việc rất thấp