Bộ Y tế quy định mức thanh toán tối đa giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành Thông tư về Hướng dẫn giá xét nghiệm SARS-CoV-2; trong đó quy định mức giá tối đa có thể thanh toán cho các dịch vụ xét nghiệm.

Ngày 11/9, Bộ Y tế Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn giá dịch vụ xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2. Theo đó, quy định mức giá thanh toán tối đa dịch vụ test nhanh là 109.700 đồng/xét nghiệm.

Theo Bộ Y tế, Thông tư này áp dụng trong các trường hợp:

  • Thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT).
  • Người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả.
  • Các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Thông tư không áp dụng đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Trên cơ sở chi phí test xét nghiệm, thực hiện thanh toán theo thực thanh, thực chi theo loại test đã sử dụng và theo kết quả đấu thầu của đơn vị.

Tuy nhiên, để có thể quản lý giá xét nghiệm, Thông tư đã quy định mức thanh toán tối đa dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm mà cơ sở y tế được thu và thanh toán. Trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn tổng mức được thanh toán thì cơ sở y tế được quyết toán phần chênh lệch thiếu vào nguồn kinh phí giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

Chẳng hạn, Thông tư quy định "Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh" với mức tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm là 109.700 đồng/xét nghiệm. Giá dịch vụ test nhanh (gồm chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương) của đơn vị theo mức giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 16.400 đồng/xét nghiệm. Giả sử chi phí sinh phẩm xét nghiệm theo kết quả đấu thầu của đơn vị là 50.000 đồng/test thì đơn vị được thu của người xét nghiệm, thanh toán với Quỹ BHYT (theo tỷ lệ), thanh toán với ngân sách nhà nước là 66.400 đồng/xét nghiệm (không được thu và thanh toán theo mức tối đa 109.700 đồng/xét nghiệm).

Trường hợp chi phí sinh phẩm xét nghiệm theo kết quả đấu thầu của đơn vị là 100.000 đồng/test. Mặc dù chi phí của xét nghiệm là 116.400 đồng/xét nghiệm nhưng Đơn vị chỉ được thu của người bệnh, thanh toán với Quỹ BHYT (theo tỷ lệ), thanh toán với ngân sách nhà nước theo mức giá là 109.700 đồng/xét nghiệm; còn 6.700 đồng được quyết toán vào nguồn kinh phí đã giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ sở y tế có trách nhiệm mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Đồng thời cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, về đấu thầu đối với các cơ sở y tế trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tăng giá dịch vụ xét nghiệm bất hợp lý.

Bạn bình luận gì về tin này?


Bộ Y tế quy định mức thanh toán tối đa giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19