Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp từ hôm nay (3/8)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay ngày 3/8.

Theo Nghị quyết 116, Quốc hội giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Đối tượng được giảm thuế trong Nghị quyết 116 gồm:

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam:
  2. Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012.
  3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  4. Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Những doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm thuế tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế TNDN năm 2020.

Việc giảm 30% thuế TNDN áp dụng đối với toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện giảm thuế quy định trong Nghị quyết, không loại trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN như:

  • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn;
  • Thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;
  • Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt,...

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 (kỳ tính thuế năm 2020 không đủ 12 tháng), cần quy định phân bổ doanh thu theo thời gian thực tế doanh nghiệp hoạt động trong năm 2020.

Trước đó, vào ngày 19/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 với 442/446 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết đồng ý.

Với việc giảm 30% số thuế TNDN, số thu ngân sách năm nay dự kiến sẽ giảm khoảng 23.000 tỷ đồng, tuy nhiên, sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Về Nghị quyết số 116, nhiều ý kiến cho rằng, ngoài giảm thuế TNDN cần có các giải pháp khác có tác dụng lớn và trực tiếp để giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Việt Nam Chính trị

Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp từ hôm nay (3/8)