Từ 1/7, chức danh chủ tịch và phó chủ tịch phường tại 3 thành phố lớn sẽ chuyển thành công chức

Bình luận Khôi Nguyên • 20:07, 30/03/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nghị định 32/2021/NĐ-CP, 33/2021/NĐ-CP và 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định, từ ngày 1/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường tại TP. Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng sẽ chuyển thành công chức.

Đối với TP. HCM, từ ngày 1/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó. Theo đó, quy trình chuyển đổi như sau:

  • Phòng Nội vụ rà soát hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường, báo cáo Chủ tịch quận, Chủ tịch thành phố thuộc TP. HCM.
  • Chủ tịch quận, Chủ tịch thành phố thuộc TP. HCM ban hành quyết định chuyển cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường thành công chức thuộc biên chế quận, thành phố thuộc TP. HCM sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Đối với TP. Hà Nội, từ ngày 1/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó. Theo đó, quy trình chuyển đổi như sau:

  • Phòng Nội vụ quận, thị xã rà soát hồ sơ công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường để báo cáo Chủ tịch UBND quận, thị xã.
  • Chủ tịch UBND quận, thị xã ban hành quyết định chuyển công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường thành công chức do UBND quận, thị xã quản lý sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ TP. Hà Nội.

Đối với Đà Nẵng, từ ngày 1/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó. Theo đó, quy trình chuyển đổi như sau:

  • Phòng Nội vụ rà soát hồ sơ công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường để báo cáo Chủ tịch quận.
  • Chủ tịch quận ban hành quyết định chuyển công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Nghị định 32/2021/NĐ-CP, 33/2021/NĐ-CP và 34/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29/3/2021.

Chủ tịch phường ở Hà Nội không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục

Theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội, cơ cấu tổ chức của UBND phường gồm: Chủ tịch phường; Phó Chủ tịch phường; Trưởng Công an phường; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Phường và các công chức khác: Văn phòng – Thống kế; Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường; Tài chính – Kế toán; Tư pháp – Hội tịch, Văn hóa – Xã hội.

Chủ tịch phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính. Thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

Theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, hằng năm ít nhất hai lần, trước kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân quận, thị xã, Chủ tịch phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân ở phường về những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của công dân ở địa phương.

Số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn ở TP. HCM không quá 3 người

Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện chính quyền đô thị tại TP. HCM, mỗi Ban thuộc HĐND thành phố sẽ có 1 ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực HĐND thành phố xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của HĐND, gồm các ủy viên chuyên trách Ban: Pháp chế; Kinh tế - ngân sách; Văn hóa - xã hội; Đô thị.

Cơ cấu tổ chức của UBND quận gồm: Chủ tịch quận; Phó Chủ tịch quận; Trưởng Công an quận; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận.

Nghị định nêu rõ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. HCM bao gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và thông tin; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Tài nguyên và môi trường; Phòng Giáo dục và đào tạo; Thanh tra quận; Phòng Kinh tế; Phòng Y tế; Phòng Khoa học và công nghệ.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố không quá 3 người.

Việt Nam Chính trị

Từ 1/7, chức danh chủ tịch và phó chủ tịch phường tại 3 thành phố lớn sẽ chuyển thành công chức