Tối 11/12: Bệnh viêm phổi ở Trung Quốc thực chất là một dạng khác của Covid-19?

Bình luận Đức Thiện • 22:36, 12/12/23