Thư pháp: Thư phẩm và nhân phẩm
Xem Shen Yun, tỷ phú Israel cảm thấy như trẻ lại