Trước biển cả cảm ngộ được sự bao dung
Con gái, hãy giữ vững thiện lương