Tổ tiên tích đức phúc ấm cháu con
Có một kiểu thất bại gọi là bận rộn
Đời người ngoài thiên định còn nhân tố nào?
Lòng tốt luôn có ở quanh ta
Thế nào là hạnh phúc giản đơn