Bạn không cần phải là người giỏi nhất
Đừng chờ đợi để tiến bộ
Sai lầm chết người về mọi thứ