Huyền cơ ẩn sau cái tên Trư Bát Giới
Thư pháp: Thư phẩm và nhân phẩm
“Tây Du mạn chú”: Tâm chuyển, phúc đến
'Bà già hay khóc' và người tu Đạo