Đước Cà Mau
Dấu cà kheo
Gió xuân mười dặm dịu dàng
Thơ: Làm dâu xứ Đài
Giúp người lo tang sự, đắc phúc báo không ngờ