Gió xuân mười dặm dịu dàng
Quà tặng ngày của Cha
Xuân đi xuân lại đến