[Tác phẩm ĐH Phi Thiên] Thanh âm vọng từ rừng trúc
Hòa thượng cướp dâu, lẽ vì đâu?
Sức mạnh của bó đũa thật đáng kinh ngạc
Khi tiểu hòa thượng gặp Hồng vệ binh…