Vở diễn Shen Yun: “Thuyền cỏ mượn tên”
13 võ tăng bảo vệ Đường Vương
Dương Chí bán đao
Tế Công cướp dâu
Chẻ núi cứu mẹ
Mục Quế Anh đảm nhiệm chủ soái
Điêu Thuyền
Thuyền cỏ mượn tên
Đường Huyền Tông du ngoạn Cung Trăng
Na Tra đại náo Long cung