Buông tâm như chiếc lá rơi
Những điều cuộc đời dạy chúng ta
Nhân cách là tài phú dùng không hết