Huyền cơ ẩn sau cái tên Trư Bát Giới
“Tây Du mạn chú”: Tâm chuyển, phúc đến
Tây Du ký: Cảnh giới tàng ẩn
Thơ: Thánh ân
Tây Du Ký: Binh khí hàng yêu