Tổng kết cuối năm 2021
Người vận khí xấu thường có 3 khuyết điểm này