Jennifer Galardi

Jennifer Galardi

 
Jennifer Galardi đã dành nhiều thập kỷ làm chuyên gia về sức khỏe và thể chất trước khi nhận bằng thạc sĩ về Chính sách công tại Đại học Pepperdine. Cô ấy viết về sức khỏe, văn hóa và chính sách. Tác phẩm của cô ấy có thể được tìm thấy trên The New York Sun, The Blaze, và The American Spectator, cùng với vô số các tạp chí y tế.