Thơ: Từng dòng chữ thấm nhân gian
Dốc sức chống lại con sóng dữ
Thơ: Đọc Luận ngữ