Bùng nổ biểu tình tại một số nơi ở Trung Quốc

“Áp lực lớn nhất là tiền thuê nhà, thuế nhà nước, thuế đất, tiền lương nhân viên và tiền đặt cọc. Một số tiền thuế cố định là không thể không nộp. Bởi vậy muốn không phá sản thì quá khó...”.
QRTWACv4dac