'Đầm lầy' sâu vượt mức tưởng tượng. Người dân Mỹ biết trông cậy vào ai?

'Đầm lầy' sâu vượt mức tưởng tượng. Người dân Mỹ biết trông cậy vào ai?