Chính quyền Trung Quốc tuyên truyền về "Tây Tạng Hạnh Phúc" trong các thư viện Mỹ

Chính quyền Trung Quốc đang đẩy mạnh tuyên truyền về Tây Tạng tới những người Mỹ tại các thư viện công cộng của Mỹ. Đây là một mặt trận tư tưởng mới nữa của Đảng Cộng sản Trung Quốc...
XEPt1nd17k4