Hàng ngàn người từ Hồ Bắc buộc phải cách ly

Hàng ngàn người từ Hồ Bắc buộc phải cách ly. "Sự thực là chúng tôi đã bị cách ly gần 60 ngày (ở Hồ Bắc) và chúng tôi sẽ ở lại đây (vì bị cách ly) trong 14 ngày nữa. Hầu như chúng tôi chẳng còn đồng nào..."
SPOb-Bxy2DI