Không tín Phật và giả tín Phật, tội nào nặng hơn?

Từ xưa đến nay, dù là người tin hay không tin vào sự tồn tại của Thần Phật thì đều biết rằng: Ý chỉ của Thần Phật là dạy con người làm việc tốt, hành thiện tích đức về sau sẽ nhận được phúc báo.
ZhwOwCvsdAA