Mỹ có nên "hợp tác với Trung Quốc" để chống dịch Corona?

"Trung Quốc đẩy mạnh tuyên truyền một luận điệu mới về đại dịch Corona. Thay vì che đậy hay đổ trách nhiệm cho quân đội Mỹ, Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Mỹ cần phải hợp tác với Trung Quốc..."
qDqoJUs-dJw