Tích tài không tích đức cuối cùng trở về không

Phúc phận do đức mà đến. Tổ tiên không tích đức cho con cháu,con cháu vô phúc hưởng thụ thì sẽ phá gia. Ác có ác báo, người ức hiếp người khác thì nửa đời cuối hoặc đời sau của họ hoặc con cháu của họ sẽ chịu báo ứng bị người khác ức hiếp.
lbG8hm-L5vw