Giá xăng, dầu cùng giảm ngày 4/1
EVN đồng ý 3 tháng điều chỉnh giá điện 1 lần