Thí điểm đấu giá biển ô tô trên toàn quốc từ năm 2023, giá khởi điểm 40 triệu đồng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ ngày 1/7/2023, Việt Nam thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe ô tô trên toàn quốc. Mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng, áp dụng với biển xe nền màu trắng, chữ và số màu đen.

Chiều 15/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 và thực hiện trong thời gian 3 năm.

Theo đó, biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển xe nền màu trắng, chữ và số màu đen (trừ biển số cấp cho ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế; ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài; ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện lãnh sự... hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam).

Giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng; tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe đưa ra đấu giá, bước giá là 5 triệu đồng.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách Trung ương.

Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến. Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên. Quốc hội giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô.

Bộ Công an tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số ô tô chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử của Bộ, trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông, trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đăng ký tham gia đấu giá.

Biển số xe không được lựa chọn để đấu giá hoặc đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.

Trong thời gian thí điểm này, Bộ Công an lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm điều kiện an toàn, an ninh mạng khi kết nối với hệ thống đăng ký, quản lý xe để tổ chức việc đấu giá biển số xe ô tô.

Các quyền và nghĩa vụ liên quan

Theo quy định mới được thông qua, người trúng đấu giá biển số xe ô tô được đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá gắn với xe ô tô thuộc sở hữu của mình; được cấp lại biển số xe ô tô trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá khi bị mất, bị mờ, hỏng.

Người trúng đấu giá biển số xe ô tô cũng được giữ lại biển số xe ô tô trúng đấu giá trong trường hợp xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được; hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu.

Người trúng đấu giá biển số xe phải thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá.

Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 6 tháng.

Sau thời hạn quy định mà không đăng ký, biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp.

Người trúng đấu giá biển số xe ô tô không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá.

Giải trình về lý do áp dụng thí điểm đấu giá biển số xe ô tô trên toàn quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, việc giới hạn nội dung thí điểm với loại biển số đấu giá và không giới hạn về phạm vi không gian nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân ở tất cả các địa phương; bảo đảm công bằng về quyền lợi của người dân trên cả nước; đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình thí điểm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Bộ Công an theo dõi, có phương án giải quyết những vấn đề phát sinh để bảo đảm việc tổ chức thực hiện hiệu quả.

Trần Phong

Xem thêm:

Việt Nam Xã hội

Thí điểm đấu giá biển ô tô trên toàn quốc từ năm 2023, giá khởi điểm 40 triệu đồng