Con cái là báu vật của chúng ta
Con sẽ vẽ cá chép tặng ông Táo