Hoa Xuân Oánh tiết lộ dữ liệu nhạy cảm; Nhân viên WHO cưỡng bức 51 phụ nữ?

Hoa Xuân Oánh tiết lộ dữ liệu nhạy cảm; Nhân viên WHO cưỡng bức 51 phụ nữ?