PGS.TS Khoa học Giáo dục: Chân-Thiện-Nhẫn là cách giáo dục tốt nhất

“Để đạt được độ tin cậy cao trong đánh giá giáo dục, người đánh giá cần hội đủ ba đặc tính CH N (nói thực, làm thực) - THIỆN (đánh giá có tâm, có tầm, khuyến thiện) - NHẪN (bao dung, nhẫn nại, không đao to búa lớn).”

Video