Mike Fredenburg

Mike Fredenburg

 
Tác giả Mike Fredenburg viết về các vấn đề công nghệ quân sự và quốc phòng với trọng tâm là cải cách quốc phòng. Ông Fredenburg có bằng Cử nhân ngành Kỹ thuật Cơ khí và Thạc sĩ Quản lý Vận hành Sản xuất.