Từ ngày 1/7: Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Với kinh phí về chế độ tiền lương mới, sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7.

Từ 1/7 sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội theo kinh phí về chế độ tiền lương mới.

Liên quan đến lương hưu và các loại trợ cấp, trước đó, Bộ LĐTB&XH đã có đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 15%; tăng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 29,2% (từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng); tăng trợ cấp xã hội 38,9% (từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng).

Trong đó, các chính sách lương hưu sẽ được đánh giá và xác định để xây dựng kết hoạch tài chính 5 năm qua 2 giai đoạn gồm: đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính giai đoạn 5 năm từ 2021 đến 2025 và xây dựng kế hoạch tài chính giai đoạn 5 năm từ 2026 đến 2030.

Về dự toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương và kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng (phần ngân sách nhà nước đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công năm 2025.

Các địa phương tổng hợp, báo cáo dự toán chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 để thực hiện cải cách tiền lương.

Về kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (phần ngân sách nhà nước đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công, các bộ, cơ quan căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng được giao thực hiện lập dự toán chi theo chế độ nhà nước quy định.

Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

Bên cạnh đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động được hưởng các chế độ như hưu trí, tử tuất.

Có thể thấy hưu trí là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội. Như vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ là nơi chi trả lương hưu cho những người được hưởng lương hưu.

Vĩnh Cường (T/h)

Việt Nam Xã hội

Từ ngày 1/7: Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp