Chính phủ Việt Nam yêu cầu địa phương bãi bỏ ngay quy định phải xuất trình sổ hộ khẩu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chính phủ Việt Nam yêu cầu chính quyền cấp tỉnh rà soát, bãi bỏ ngay các quy định về việc yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu.

Theo nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022 vừa được ban hành, Thủ tướng Việt Nam yêu cầu các bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang bộ nhanh chóng rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành; xác định những vấn đề vướng mắc phải sửa đổi và kiến nghị phương án, lộ trình sửa đổi đáp ứng được lộ trình đề ra của Đề án 06, luật Cư trú và bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo luật Cư trú, gửi kết quả cho Bộ Công an trước ngày 20/9/2022.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu chính quyền cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay nhằm bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong quá trình thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh phải bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, hoàn thành trong tháng 10/2022.

Các bộ, ngành liên quan như: Y tế, Tư pháp, LĐ-TB-XH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ nhanh chóng phối hợp với Bộ Công an tích hợp, kết nối các phần mềm nghiệp vụ với phần mềm dịch vụ công liên thông phục vụ thực hiện thí điểm; hoàn thành trước ngày 15/9.

Trần Phong

Xem thêm:

Việt Nam Xã hội

Chính phủ Việt Nam yêu cầu địa phương bãi bỏ ngay quy định phải xuất trình sổ hộ khẩu