Bát Tiên truyền kỳ (P.2 - Kỳ 1): Hán Chung Ly tung hoành trận mạc; Lý Tiên nhân hỏa kích phá mê

Giúp NTDVN sửa lỗi

'Chung Ly nguyên soái nổi giận đâm Bất Dựt một thương, Bất Dựt đưa siêu đao ra đỡ, đánh nhau tám mươi hiệp cầm hòa. Bất Dựt biết mình thắng không nổi liền giả thua bỏ chạy. Chung Ly nguyên soái thừa thắng đuổi theo. Bất Dựt bắn lén, Chung Ly nguyên soái tránh khỏi, tên bay sát bên tai...'

Xem lại (Phần 1 - Kỳ 1), (Phần 1 - Kỳ 2)

Truyền thuyết kể rằng: Trong Đạo gia khi xưa có tám vị Tiên bất tử. Họ đều đã trải qua quá trình tu luyện gian khổ, buông bỏ mọi dục vọng chấp trước của thế gian mà đắc Đạo thành Tiên, thọ cùng Trời đất. Bởi vậy, Bát Tiên được coi là biểu tượng của sự trường sinh và điềm lành; sự hiện diện của Bát Tiên đem đến bình yên và hạnh phúc cho dương gian...

Truyền kỳ về Bát Tiên có lẽ bắt đầu từ triều đại nhà Đường, và câu chuyện cũng thay đổi khác nhau qua từng triều đại. Tám vị Tiên, theo ấn bản sau đời nhà Minh, là gồm có: Lý Thiết Quải, Hán Chung Ly, Lã Động Tân, Hàn Tương Tử, Trương Quả Lão, Lam Thái Hoà, Hà Tiên Cô và Tào Quốc Cữu. Các vị rất khác nhau về bề ngoài và cá tính, họ đều là Đại Tiên trong thể hệ Đạo gia và thường tụ hội, du ngoạn cùng với nhau.

Lý Thiết Quải có tật ở chân nên thường hiện thân với một cây gậy sắt, cuộc đời ông kinh qua rất nhiều gian khổ nhưng lại lập chí tu Đạo từ sớm. Hán Chung Ly luôn luôn xuất hiện với một tay phe phẩy cái quạt lá, trước khi thành Tiên, ông từng là Đại tướng quân của nhà Hán.

Lã Động Tân từng làm Nho sinh, sau nhận Hán Chung Ly làm sư phụ và tu Đạo thành Tiên. Hàn Tương Tử trước khi thành Tiên là cháu trai của Hàn Dũ - một văn nhân nổi tiếng ở triều đại nhà Đường - vị Tiên nhân này có tài thi phú, lại thường thổi sáo tiên.

Trương Quả Lão trông rất khỏe mạnh ở tuổi lão thái của mình. Ông thường cưỡi lừa ngược và có rất nhiều pháp thuật. Lam Thái Hòa tính tình thuần hậu, thường ưa ca hát, thích làm việc thiện, sau đắc Đạo thành Tiên. Hà Tiên Cô trước khi đắc Đạo là một thiếu nữ vô cùng trẻ đẹp và hiếu thuận. Còn Tiên nhân Tào Quốc Cữu vốn dòng dõi hoàng tộc, tính tình rộng lượng, hào phóng vô ngần…

Dân gian tương truyền Bát Tiên thường ngự ở tám động đá của núi Bồng Lai trên đảo Bồng Lai nơi cõi Thiêng liêng. Sau đây là truyền thuyết về tám vị Tiên...

***

  1. Hán Chung Ly

Hán Chung Ly, họ là Chung Ly, quê ở đất Yên Đài, ông hiện thân từ đời nhà Hán, tên thường gọi là Quyền, hiệu là Vân Phòng, làm Ðại Tướng trong triều đình nhà Hán. Khi mới sinh ra, nhà của Chung Ly Quyền đã có điềm khác lạ, trên nóc nhà hào quang sáng đỏ, ai nấy trông thấy đều khen tụng. Lớn lên Hán Chung Ly trở thành một vị tướng quân, võ nghệ như thần, oai danh quá cọp.

Chân dung Hán Chung Ly
Chân dung Hán Chung Ly. (Ảnh: Secretchina)

Lại nói khi ấy triều đình nhận được sớ ngoài biên ải gửi về xin cấp viện binh vì có giặc Bắc Phiên đánh phá. Quân Bắc Phiên binh mã trăm vạn, Tướng quân Bắc Phiên là Bất Dựt uy vũ đại tài, thống lĩnh quân đội bách chiến bách thắng…

Hán hoàng đế xem sớ thất kinh, liền cử đại tướng Chung Ly Quyền làm nguyên soái, Phùng Dị làm phó tướng, lãnh năm mươi vạn binh đi tiếp ứng.

Vua thưởng ngự tửu xong rồi. Hai vị Tướng quân tạ ơn, điểm quân ra ải. Khi tới biên cương, Chung Ly Quyền khích lệ binh tướng rằng: "Từ xưa đến nay đại quốc phạt tiểu quốc, bây giờ Bắc Phiên hách dịch, dám phạm đến Trung Nguyên, khác nào chúng đang chê cười đại Hán ta không có người trí dũng. Lúc này binh tướng phải hết lòng giúp nước, lập công báo đáp ơn vua. Hãy nghe hiệu lệnh căn dặn: Thứ nhất đừng động đến lê dân bách tính, phải giữ chữ thanh liêm; thứ nhì, ra trận hễ nghe tiếng trống thì lập tức xông tới trước, nếu lui thì xử trảm. Gắng sức cho thành công ban sư sẽ thăng thưởng". Dặn rồi dẫn binh tới ải Kỵ Thủy đóng trại.

Rạng sáng ngày hôm sau hai bên ra trận, xưng tên xong rồi, Chung Ly Quyền thấy Bất Dựt tướng mạo phi phàm, tay cầm siêu đao quả thực là bậc mãnh tướng. Còn Bất Dựt thấy Chung Ly Quyền mặt đỏ tựa lửa, chân mày lưỡi mác, chống cây giáo dài mà nạt lớn rằng:

"Hán đế đãi dị địch như con đỏ, chẳng dâng lễ cũng không chấp, bằng cống sứ thì hậu đãi mười phần. Sao ngươi quên ơn, dám xâm lăng ải Hán. Hay ngươi nghĩ rằng Trung Nguyên không có binh vấn tội đó chăng? Nay lệnh cho ngươi phải lui binh về nước. Nếu nghịch mạng thì chẳng toàn thây".

Bất Dựt cười lớn đáp rằng: "Thiên hạ là của chung ai có tài thì lấy được. Hán đoạt của Tần đã lâu, nay Phiên lấy của Hán chẳng được sao? Ấy là lẽ thường không có gì khác lạ. Vả lại thiên hạ đồng đẳng, nước nào như nước ấy, ai lại chịu cống lễ cho ai? Nay ta đã đem binh đến đây lẽ nào trở lại. Quyết một phen thắng bại mới thôi".

Chung Ly nguyên soái nổi giận đâm Bất Dựt một thương, Bất Dựt đưa siêu đao ra đỡ, đánh nhau tám mươi hiệp cầm hòa. Bất Dựt biết mình thắng không nổi liền giả thua bỏ chạy. Chung Ly nguyên soái thừa thắng đuổi theo. Bất Dựt bắn lén, Chung Ly nguyên soái tránh khỏi, tên bay sát bên tai, Chung Ly nguyên soái liền quay ngựa bỏ về, ai dè Bất Dựt thừa thế đuổi theo, Chung Ly nguyên soái phóng lại một cây thương. Bất Dựt tránh không kịp nên nên bị thương, y thất kinh chạy về. Chung Ly nguyên soái không đuổi theo nữa truyền lệnh thu binh.

Trận chiến giữa Chung Ly Quyền và Bất Dựt diễn ra vô cùng ác liệt nhưng sau 80 hiệp vẫn bất phân thắng bại.
Trận chiến giữa Chung Ly Quyền và Bất Dựt diễn ra vô cùng ác liệt nhưng sau 80 hiệp vẫn bất phân thắng bại. (Ảnh: Wikipedia)

Về tới trại, Hán Chung Ly nghĩ thầm: "Bật Dựt thật anh hùng, nay ta dùng sức mạnh e là khó thắng, ngày mai phải dùng kế mới xong". Vậy là ngay trong đêm ấy bèn truyền cho hai vạn binh âm thầm mai phục bốn phía, khi nào nghe tiếng pháo nổ thì đó là hiệu lệnh, nhất loạt xông ra bắt tướng Phiên. Lại truyền quân nấu cơm hồi canh tư để rạng đông giáp trận. Lại cắt đặt thêm một đạo binh đề phòng Bất Dựt bại tẩu, thì đoạt ngựa xe khí giới và lấy dinh.

Còn Bất Dựt chạy về, điểm binh thấy thiệt hại vô số, Bất Dựt than rằng: "Chung Ly Quyền trí dũng kiêm toàn, chắc đấu lực không lại, mai ta phải lập trận bắt hắn mới được". Nghĩ rồi truyền quân sắp đặt, nội canh năm lập trận hoàn thành.

Rạng đông Chung Ly nguyên soái kéo binh ra, thấy binh Phiên lập trận chỉnh tề lắm, Chung Ly mới khen thầm rằng: "Ta ngỡ là Bất Dựt chỉ có sức mạnh mà thôi, không dè y lại tinh thông cả trận đồ nữa". Nói rồi nhìn xem cho kỹ là trận Bát Môn. Liền xoay qua bảo phó tướng Phùng Dị rằng: "Ngươi biết trận gì đó chăng?". Phùng Dị đáp: "Mạt tướng không biết". Chung Ly nguyên soái nói: "Ấy là trận Bát Môn Kim Tỏa; phép phá trận ấy là: Trước vào sinh môn là hướng Cấn phía đông bắc, rồi trở ra khai môn mới được. Ngươi y lời đem binh phá theo binh pháp, thì thế trận đối phương ắt sẽ bị loạn, ta sẽ kéo binh tiếp ứng".

Phùng Dị vâng lệnh, lập tức đốc thúc binh mã lao vào phá trận theo binh pháp. Quả như dự liệu, quân Phiên bị vỡ trận, Phùng Dị hô lớn rằng: "Lúc này đã gần thành công, binh tướng phải hết lòng ráng sức". Ngay khi đó Chung Ly nguyên soái cũng điều binh xốc tới, nội công ngoại kích phá trận tan tành; chỉ thấy bên phía quân Phiên máu chảy thành sông, thây phơi chật đất. Bất Dựt bại tẩu, bị đoạt khí giới, cướp lương, thiếu chút nữa là mất trại.

Lại nói về Lý Thiết Quải lúc này đang vân du thì thấy điềm lạ, bèn bấm tay bắt quyết: biết được Nguyên Chung Ly nguyên soái vốn tiền thân là Tiên coi sổ, vì phạm tội phải đọa xuống trần; lại dùng phép "Túc mệnh thông” mà ngó thấy Chung Ly Quyền vừa giao chiến sinh tử với Bất Dựt... Thiết Quải ở trên mây, giật mình mà nghĩ rằng: "Hán Chung Ly đã đã đến lúc cần phải tu luyện mà quay trở về Thiên giới, cớ sao còn mải mê chinh chiến nơi này! Nếu để Chung Ly thắng trận, về triều lại được phong thêm quan tước, đường trần danh lợi, mê lộ khó qua, chi nên khiến cho ông ta bại trận, từ đó ngã lòng thì mới dễ độ". Nghĩ tới đây rồi, Lý Thiết Quải liền hóa thân thành một lão nhân, mỉm cười đi về hướng soái phủ của Tướng quân Bất Dựt.

Thiết Quải ở trên mây, giật mình mà nghĩ rằng: "Hán Chung Ly đã đã đến lúc cần phải tu luyện mà quay trở về Thiên giới, cớ sao còn mải mê chinh chiến nơi này!
Thiết Quải ở trên mây, giật mình mà nghĩ rằng: "Hán Chung Ly đã đến lúc cần phải tu luyện mà quay trở về Thiên giới, cớ sao còn mải mê chinh chiến nơi này!..." (Ảnh: Baidu.com)

Bất Dựt từ khi bị phá trận mười phần quân binh mất tám còn hai, y đang thì đi ra đi vào vỗ trán cau mày, than dài than vắn. Xảy thấy có quân lính vào bẩm báo rằng: "Có một lão nhân tướng mạo thần tiên xin vào ra mắt".

Bất Dựt lấy làm lạ, bèn cho người mời vào. Lão nhân diện kiến, Bất Dựt hỏi rằng: "Chẳng hay ngài tìm tới soái phủ của tôi có việc gì?" Lão nhân nói: "Tôi đến mừng cho tướng quân". Bất Dựt cả giận quát: "Ta đây vừa bại trận, hận khí còn chưa hết, có chuyện gì hay ho mà tới lượt ông mừng?"

Lão nhân vẫn điềm nhiên nở một nụ cười, nói: "Tướng quân nói sai rồi, việc binh thắng bại là lẽ thường tình. Trận này hỏng còn trận khác, lẽ nào vừa bại một trận đã vội ngã lòng. Tôi vừa xem sao trời, nhìn dị tượng biết được thời Hán đã suy. Hiện thời binh Hán vừa đại thắng nên ắt sẽ sinh kiêu ngạo mà bất cẩn buông lơi phòng bị, vả lại tôi biết đêm nay bên dinh Hán sẽ bị một cơn đại hỏa hoạn, nếu binh Phiên thừa dịp ấy mà cướp trại thì sẽ chắc thắng mười phần". Nói rồi giã từ đi mất.

Bất Dựt bán tín bán nghi, nhưng vẫn truyền quân chuẩn bị cơm nước từ hồi canh một, để canh hai đi tập kích doanh trại đối phương. Phó tướng Tất Vật can rằng: "Tiểu tướng nghi ngại bên Hán sai gian tế giả dạng gạt mình, vậy ta chẳng nên tin lời ông lão ấy". Bất Dựt đáp rằng: "Ngươi hoài nghi cũng phải, song ý ta đã quyết. Vả lại lão nhân kia nói xem thiên văn, biết đêm nay dinh Hán gặp hỏa hoạn lớn, vậy ta cứ âm thầm kéo quân đi tập kích, nếu thấy lửa, ta sẽ lệnh cho binh mã đồng loạt tấn công; cầm bằng phía doanh trại Hán không có biểu hiện gì, khi đó quân ta chủ động lui binh cũng chưa muộn". Nói rồi chia binh làm bốn đạo, âm thầm mai phục.

Về phía Hán doanh, Chung Ly nguyên soái thắng trận khải hoàn, thưởng tướng khao binh thật là rầm rộ. Đến canh ba, phó tướng Phùng Dị thưa rằng: "Tuy Bất Dựt lần này bại trận, nhưng mãnh tướng tinh binh bên đó vẫn còn đông lắm, tiểu tướng nghĩ bên ta phải cẩn trọng đề phòng quân Phiên phản kích cướp doanh". Chung Ly nguyên soái khen phải, lập tức truyền cho Phùng Dị đem quân tuần phòng nghiêm ngặt, còn mình thủ trại chỉnh tề.

Chẳng ngờ vừa tới giữa canh ba, Lý Thiết Quả hóa phép dùng đại hỏa đốt doanh, lại cho nổi gió thần trợ lực, lửa cháy đỏ trời, khói phun ngập đất, binh tướng hốt hoảng cứu hỏa không xong, binh thảo người ngựa thảy đều hỗn loạn. Lại vừa hay đúng lúc ấy hàng vạn hùng mã tinh binh của Bất Dựt ồ ạt tấn công. Sự tình bên doanh Hán quả đúng là:

"Nhà dột lại gặp mưa dai
Thuyền nan lâm bão họa tai tứ bề!"...

Đường Tân

=> Còn tiếp…

Theo dõi (Phần 2 - Kỳ 2)
- Tài liệu tham khảo: 'Đông Du Bát Tiên'.BÀI CHỌN LỌC

Bát Tiên truyền kỳ (P.2 - Kỳ 1): Hán Chung Ly tung hoành trận mạc; Lý Tiên nhân hỏa kích phá mê