Thơ: Thiện - Ác phân minh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trồng hàng rào gai; Chớ mong trái ngọt; Gieo nhân đắng đót; Sao được quả lành?...

Đi với người Thiện
Như vào hàng hoa
Dẫu chỉ thoáng qua

Hương thơm vương áo

Đi với người ác
Như vào hàng cá
Dẫu không chung chạ

Thân ám mùi tanh...

Vạn vật hữu linh
Tương giao tương hợp
Như cá với nước

Như chim với trời

Xã hội con người
Có 'bè' có 'bạn'
'Gần đèn thì rạng

Ở ống thì dài'...(*)

Trồng hàng rào gai
Chớ mong trái ngọt
Gieo nhân đắng đót

Sao được quả lành?...

Thiên thể vòng quanh
Do Thần Phật quản
Ác tà ngạo mạn

Sớm chuốc diệt vong

Không kể ngoài trong
Đều nên khuyến Thiện
Mắt Thần như điện

Soi xét muôn tầng

Khắp cõi hồng trần
Đều trong Tam giới
Luân hồi lui tới

Khó nhận ra mình

Đắm trong biển tình
Vô minh khó thoát
Lợi tranh, danh đoạt

Ân oán trả bồi...

Cuối đất cùng trời
Không ngoài Đại Đạo
'Thân người như áo'

Nhân thế vô thường

Vũ trụ mười phương
Đều trong Chính Pháp
Trợ Thiện trừ ác

Mới đắc an bình

Nhắn nhủ chúng sinh
Sớm minh chân tướng
Phật ân vô lượng

Đại Pháp đang truyền(**)...

Vô danh cư sỹ
______________
(*) Tục ngữ dân gian Việt có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", cũng lại có câu: "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài".
(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia, giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Thiện - Ác phân minh