Thơ: Tìm về Thiên Thai

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mùa đi chưa bạn thương nhớ ơi
Lòng tôi xa xót về muôn nẻo cũ
Trập trùng lớp lớp ký ức nào phôi pha
Nơi ấy Tiên cảnh vĩnh viễn xuân.

Mùa đi chưa yêu thương còn đằm thắm
Trong nhau chưa một ngày nguôi ngoai
Bạn và tôi, tôi và bạn
Kết duyên từ muôn kiếp
Hẹn ước hôm nay thức tỉnh tiếng lòng
Bạn ở đâu tôi đi tìm bạn
Bạn ở đâu tôi mong nhớ bạn
Thệ ước nghìn xưa tạc đá ghi tâm.

Mùa đi chưa mà mưa dậy sóng cồn
Dập dồn trong tôi
Lắt lẻo mùa xưa cũ
Thương nhớ bạn
Nẻo phù hoa lạc lối
Tỉnh đi thôi ta chọn lối về.

Mùa đi chưa tôi đến đây gọi bạn
Phá mê mờ tìm về chốn Thiên Thai.

Ngày 31 tháng 8 năm 2021

Nhà báo Vũ Thị Việt Tâm

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Tìm về Thiên Thai